غ داوود

غ داوود

 غ.داوود (منوچهر صفا) (1311 - 1387) طنزنویس ایرانی می باشد.

کتاب های غ داوود

اندر آداب و احوال