جیمی وارد

جیمی وارد

من در حال حاضر مدیر علوم اعصاب ساسکس (2015-) و مدیر مشترک برنامه بورسیه دکتری Leverhulme "از احساس و ادراک تا آگاهی" (2018-) هستم. من همچنین رئیس انجمن بریتانیایی علوم اعصاب شناختی، و سردبیر موسس "علوم اعصاب شناختی" هستم.

کتاب های جیمی وارد