مایکل ب فریش

مایکل ب فریش

دکتر مایکل بی فریش، روانشناس بالینی و استاد دانشگاه بیلور، گروه روانشناسی و علوم اعصاب است.
او نویسنده پرسشنامه کیفیت زندگی، یکی از معتبرترین و پرکاربردترین معیارها در این زمینه است که توسط NCS/Pearson Assessments منتشر شده است. انجمن معتبر بین المللی اخیراً او را به عنوان پژوهشگر ممتاز برای مطالعات کیفیت زندگی معرفی کرده است.

کتاب های مایکل ب فریش