گریگوریس سیموس

گریگوریس سیموس

گرگوریس سیموس، استادیار آسیب شناسی روانی رشد در دانشگاه مقدونیه، یونان است. دکتر سیموس ویراستار CBT: A Guide for the Practicing Clinician، جلد اول (2002) و جلد دوم (2009)، و یکی از بنیانگذاران و رئیس انجمن یونانی برای روان درمانی های شناختی و رفتاری (GACBP) است.

کتاب های گریگوریس سیموس