مری نین

مری نین

مری نهین او مادر 3 پسر، کارآفرین و نویسنده است. به مدت 20 سال، او از طریق شرکت های خود، Nhinja و Grow Grit به خانواده ها خدمات می دهد. کتاب های او بیش از 2 میلیون نسخه در سراسر جهان فروخته است.

کتاب های مری نین

نینجا شنونده ی خوبی می شود


نینجای کنجکاو


نینجای درستکار


نینجا دست و دلباز می شود


نینجا دیگر تنها نیست


نینجا خونسرد می شود


نینجای خجالتی


نینجای تنبل


نینجای بداخلاق


نینجای استرسی


نینجای دروغ گو


نینجا دیگر عصبی نیست


نینجا بلند پرواز می شود


نینجا گرسنه،عصبانی می شود


نینجا حلال مشکلات می شود


نینجای خوش حافظه


نینجای پولدار


نینجا دیگر نگران نیست


نینجا به فکر همه هست


نینجا دیگر فراموش کار نیست


نینجا ماسک می زند


نینجا حرف ندارد


نینجا تمرکز میکند


نینجا امیدوار است


نینجا اختراع می کند


نینجا حواسش به همه هست


نینجا دیگر اضطراب ندارد


نینجا سخت کوش می شود


نینجا آنلاین است


نینجا دیگر عصبانی نیست


نینجا خوش بین می شود


نینجا کمک می کند


نینجا شجاع می شود


نینجا مهربان می شود


نینجا پیگیر می شود


نینجا منظم می شود


نینجا دیگر عجله نمی کند


نینجا اعتماد به نفس دارد