روح اله ابوجعفری

روح اله ابوجعفری

روح اله ابوجعفری متولد سال 1359، دارای کارشناسی اقتصادنظري امام صادق(ع) 1381، کارشناسی  ارشد اقتصادنظري امام صادق(ع)1385، دکتري سیاستگذاري علم وفناوري تربیت مدرس1389 می باشد. وی پژوهشگر گروه اقتصاد دانش بنیان، مديرارزشیابی واموررايانه اداره گزينش دانشگاه امام صادق3سال، کارشناس اقتصادي موسسه توسعه فناوري نخبگان5ماه، پژوهشگراقتصادي دفترهمکاري هاي فناوري رياست جمهوري7سال، مديرطرح وبرنامه صندوق مالی توسعه تکنولوژي2سال، مديربودجه وتشکیلات مرکزهمکاري هاي فناوري ونوآوري رياست جمهوري4سال، مديرگروه اقتصاددانش بنیان پژوهشکده مطالعات فناوري رياست جمهوري4سال است.

کتاب های روح اله ابوجعفری