الکس پاتاکس

الکس پاتاکس

الکس پاتاکس (Alex Pattakos)، یکی از بنیانگذاران مؤسسه معنای جهانی و نویسنده کتاب پرفروش بین المللی، زندانیان افکار ما: اصول ویکتور فرانکل برای کشف معنا در زندگی و کار، به همراه الین داندون است که به بیش از 20 زبان و اکنون در 3، اصلاح و بسط، چاپ می باشد.

کتاب های الکس پاتاکس

در اسارت اندیشه های خود