حمزه آندریس زورتسز

حمزه آندریس زورتسز

حمزه آندریاس تزورتزیس، سخنران و پژوهشگر بریتانیایی درباره اسلام است. حمزه یک مسلمان بریتانیایی و یونانی تبار است. تزورتزیس از اتهامات افراط گرایی فاصله گرفته و اظهار داشت که درباره صلح و شفقت موعظه می کند.

کتاب های حمزه آندریس زورتسز

جنین شناسی مدرن در قرآن