جرالدین پینچ

جرالدین پینچ

جرالدین هریس (متولد 1951)، با نام مستعار جرالدین هریس پینچ، نویسنده (هم داستانی و هم غیرداستانی) و مصر شناس است. او عضو هیئت علمی شرق شناسی دانشگاه آکسفورد است.
آثار او شامل کوارتت هفت ارگ و کتاب های درسی اطلاعاتی متعدد درباره مصر است.

کتاب های جرالدین پینچ

اساطیر مصر