جسیکا ویسکوس

جسیکا ویسکوس

جسیکا ویسکوس (Jessica Wiskus) دانشیار موسیقی، رئیس دپارتمان مطالعات موسیقی و مدیر مرکز مطالعات موسیقی و فلسفه در دانشگاه دوکسن آمریکا است.

کتاب های جسیکا ویسکوس

ریتم تفکر