آنت کلیهر

آنت کلیهر

آنت کلیهر در سال 1950 به دنیا آمد و در سال 1978 به استرالیا مهاجرت کرد. کتاب های دیگر او عبارتند از Noodles on Our Ceiling، جلبک دریایی در سوپ ما، Pet 4 Elvin و Pumpkin Head is Dead! او متاهل و دارای چهار فرزند است.

کتاب های آنت کلیهر

ماکارونی روی سقف