مرتضی صدیق

مرتضی صدیق

مرتضی صدیق متولد سال 1355، مدرس دانشگاه و دوره های آموزش اسکیس و راندو و آمادگی آزمون طراحی مهندسی می باشد.

کتاب های مرتضی صدیق

آموزش راندو پیشرفته


آموزش راندو


کروکی معماری


کروکی معماری