حمید ملک مکان

حمید ملک مکان

حمید ملک مکان متولد سال 1351، استادیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی، مدرسی معارف(اخلاق و آشنایی با منابع اسلامی) دانشگاه تهران؛ دارای Ph.D ، دانشگاه قم ، کلام ۱۳۸۵، M.S ، مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم ، الهیات و معارف اسلامی ۱۳۷۹ می باشد.

کتاب های حمید ملک مکان

تشیع در عراق