وینا پراساد

وینا پراساد

وینا پراساد داستان و مقاله می نویسد، جدول کلمات متقاطع می آفریند، ادبیات تدریس می کند، کمپوست می سازد و کاملاً خود را طبقه بندی نمی کند! او هم برای کودکان و هم برای بزرگسالان در مورد موضوعات مختلف نوشته است، و به ویژه از پرداختن به موضوعات دشوار و نوشتن در مورد آنها به نثر ساده و شفاف لذت می برد.

کتاب های وینا پراساد