فرشاد فرشیدراد

فرشاد فرشیدراد

فرشاد فرشیدراد متولد سال 1342، پژوهشگر جغرافیای تاریخی می باشد.

کتاب های فرشاد فرشیدراد

امرگاه و آموریان