طاهره جعفری

طاهره جعفری

طاهره جعفری متولد سال 1354، جامعه‌شناس ایرانی می باشد.

کتاب های طاهره جعفری

درآمدی بر نظریه های فرهنگی