یان رمان

یان رمان

یان رحمان، (متولد: 1953) حوزه علمیه اتحادیه در نیویورک و دانشگاه آزاد برلین، یکی از سردبیران داس آرگومنت و فرهنگ لغت تاریخی- انتقادی مارکسیسم (HKWM) است. او منتشر کرده است (از جمله): نظریه های ایدئولوژی. قدرت های بیگانگی و انقیاد (بریل، 2013).

کتاب های یان رمان

نظریه های ایدئولوژی