گروه نویسندگان نوئوو

گروه نویسندگان نوئوو

گروه نویسندگان نوئوو (EQUIPO NUEVO) متشکل از تعداد زیادی از نویسنده است که کتاب‌هایی در زمینه‌ی آموزش زبان اسپانیایی تالیف می‌کنند.

کتاب های گروه نویسندگان نوئوو

Nuevo Prisma B1


Nuevo Prisma B2


Nuevo Prisma A1


Nuevo Prisma A2