راسل ای پولدارک

راسل ای پولدارک

راسل «راس» آلن پولدراک (متولد 1967) روانشناس و عصب شناس آمریکایی است. او استاد روانشناسی در دانشگاه استنفورد، دانشیار مدیر علوم داده استنفورد، عضو موسسه علوم اعصاب استانفورد و مدیر مرکز علوم اعصاب تکرارپذیر استنفورد و مرکز SDS برای علوم باز و تکرارپذیر است.

کتاب های راسل ای پولدارک

سخت برای شکستن