استیفان ای جونز راجرز

استیفان ای جونز راجرز

استفانی ای. جونز راجرز مورخ آمریکایی است. او دانشیار تاریخ در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، و نویسنده کتاب آنها دارایی او بودند: زنان سفیدپوست به عنوان صاحبان برده در جنوب آمریکا است. او در تاریخ آفریقایی-آمریکایی، تاریخ برده داری آمریکا، و تاریخ زنان و جنسیت متخصص است. جونز-راجرز در دانشگاه راتگرز تحصیل کرد و در سال 2003 مدرک لیسانس روانشناسی گرفت و در سال 2007 مدرک کارشناسی ارشد گرفت. در سال 2012 دکترای تاریخ دریافت کرد. تز دکترای او این بود که "هیچ کس نمی تواند آنها را بفروشد" زنان برده داری، تسلط. و سیاست جنسیتی بازار برده های قبل از جنگ. دکترای او توسط دبورا گری وایت نظارت و توسط تاولیا گلیمف بررسی شد. در سال 2013 تحقیقات دکترای او برنده جایزه لرنر-اسکات شد که هر ساله توسط سازمان مورخان آمریکایی برای بهترین پایان نامه دکترا در تاریخ زنان ایالات متحده اعطا می شود.

کتاب های استیفان ای جونز راجرز

بانوی بازار