امیر رجبی

امیر رجبی

امیر رجبی متولد سال 1359، نویسنده و پژوشگر دارای مدرک دکترا زبان و ادبیات فارسی و رییس حوزه هنری اردبیل است.

کتاب های امیر رجبی

شرح صفا