پولین مینر

پولین مینر

 پولین مینر (Pauline Menear) مدیریت صحنه را در آکادمی سلطنتی هنرهای دراماتیک لندن تدریس می کند.

کتاب های پولین مینر

مدیریت صحنه و اداره نمایش