فائزه توکلی

فائزه توکلی

فائزه توکلی متولد سال 1342؛ پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی می باشد.

کتاب های فائزه توکلی

تاریخ شفاهی