محمود بن عمر نجاتی نیشابوری

محمود بن عمر نجاتی نیشابوری

 محمود بن عمر نجاتی نیشابوری ( ـ۷۲۸ق) ادیب و شارح ایرانی. از او تألیفاتی به عربی و فارسی باقی مانده است. از آثارش: بساتین الفضلا و ریاحین العقلا در شرح تاریخ یمینی؛ شرح قصیدۀ بدایع‌الاسحار فی صنایع الاشعار مطرزی به فارسی؛ شرح سه قصیده از بستی، رجای اصفهانی و فرزدق به‌نام اعراب‌القصاید الثلاث و ایضاح غوامض الابحاث؛ رسالۀ الکافیه در عروض.

کتاب های محمود بن عمر نجاتی نیشابوری

رساله پیروزی و مقاله نوروزی