عباس احمد وند

عباس احمد وند

عباس احمدوند متولد سال 1352، دانشیار تاریخ وتمدن ملل اسلامی گروه تاریخ تمدن اسلامی و فقه سیاسی، دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی می باشد.

کتاب های عباس احمد وند