ویولت مولر

ویولت مولر

ویولت مولر مورخ و نویسنده ای است که در نزدیکی آکسفورد انگلستان زندگی می کند. او دکترای تاریخ فکری را از دانشگاه ادینبورگ دریافت کرد و در آنجا پایان نامه خود را در مورد کتابخانه یک محقق قرن شانزدهم نوشت. او سه کتاب مرجع پاپ برای بازوی انتشارات کتابخانه Bodleian نوشته است.

کتاب های ویولت مولر

نقشه دانش