ویلیام آوث ویت

ویلیام آوث ویت

ویلیام آوث‌وی‍ت‌ (متولد سال 1949)، استاد برجسته جامعه شناسی در دانشگاه نیوکاسل، نویسنده انجمن اروپا (پولیتی 2008)، نظریه انتقادی و اروپا معاصر (Continuum 2012) و اروپا از سال 1989 (Routledge 2016) و تعداد زیادی ژورنال مقالات و فصل های مربوط به اروپا معاصر است.

کتاب های ویلیام آوث ویت