استیو چو

استیو چو

دکتر استیو چو، دانشیار مطالعات فیلم در دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو است.

کتاب های استیو چو

خشونت حاکم