نیکول اینتمن

نیکول اینتمن

نیکول اینتمن (Nicole Intemann) یک معلم مدرسه اتریشی است. او سه فرزند دارد، بنابراین ارزش ارائه ادبیات با کیفیت به کودکان را قدردانی می کند.

کتاب های نیکول اینتمن