علی ابراهیم الیاسری

علی ابراهیم الیاسری

علی ابراهیم الیاسری متولد سال 1964، شاعر عرب زبان می باشد.

کتاب های علی ابراهیم الیاسری

دزدانه به خانه ام می روم