الکساندر واسودوان

الکساندر واسودوان

الکساندر واسودوان (Alexander Vasudevan) دانشیار جغرافیای انسانی در دانشگاه آکسفورد است. او نویسنده دغدغه های متروپولیتن است. آثار او در چندین مجله معتبر منتشر شده است و او همچنین برای گاردین و openDemocracy نوشته است.

کتاب های الکساندر واسودوان

شهر خود مختار