روبرتو ورگانتی

روبرتو ورگانتی

روبرتو ورگانتی (Roberto Verganti) استاد مدیریت نوآوری در Politecnico di Milano است. او بنیانگذار Project Science است، یک موسسه مشاوره که به شرکت های جهانی در مورد مدیریت مشاوره می دهد.

کتاب های روبرتو ورگانتی

پر ازدحام