کلوس ابستر

کلوس ابستر

کاوس ابستر (Claus Ebster) دانشیار بازاریابی و مدیریت بازرگانی در دانشگاه وین و رئیس Market Mentor، یک شرکت مشاوره متخصص در استراتژی بازاریابی، تحقیقات مصرف کننده و طراحی فروشگاه است.

کتاب های کلوس ابستر