جیمز موریه

جیمز موریه

جیمز موریه دیپلمات و نویسنده بریتانیایی قرن نوزدهم و مأمور سیاسی مقارن با سلطنت فتحعلیشاه قاجار در ایران بود.

کتاب های جیمز موریه

حاجی بابا در لندن


سرگذشت حاجی بابای اصفهانی


سهراب