پل کلاوال

پل کلاوال

پل کلاوال، متولد 1932 در پاریس، یکی از مهمترین جغرافیدانان نسل خود است، هم از نظر ماهیت گسترده کار و هم از نظر اصالت، التقاط و نفوذ بین المللی. اشتیاق او به جغرافیا در سال های نوجوانی در جنوب غربی فرانسه رشد کرد.

کتاب های پل کلاوال