رزی لمب

رزی لمب

رزی لمب نقاش و مجسمه ساز است. او در یک استودیو با پنجره های بلند در خیابانی آرام در پاریس زندگی می کند. پل ملاقات برنادت اولین کتاب کودک اوست. او تصاویر این کتاب را در حالی نقاشی کرد که دختر بچه اش کنارش می خوابید.

کتاب های رزی لمب