سیاوش صفاری

سیاوش صفاری

دکتر سیاوش صفاری، استادیار مطالعات غرب آسیا در دانشگاه ملی  سئول کره جنوبی و نویسنده ایرانی متولد سال 1359 می باشد.

کتاب های سیاوش صفاری

فراسوی شریعتی