ابراهیم شیری

ابراهیم شیری

ابراهیم شیری مترجم ایرانی متولد سال 1330 می باشد.

کتاب های ابراهیم شیری

استالین و تجدد