آریا سلگی

آریا سلگی

آریا سلگی مترجم ایرانی متولد سال 1377 می باشد.

کتاب های آریا سلگی

نظریه اقتصادی طبقه مرفه