مگی تالرمن

مگی تالرمن

مگی تالرمن استاد زبان شناسی در دانشگاه نیوکاسل است. علایق تحقیقاتی او شامل زبان‌شناسی سلتیک، ریشه‌ها و تکامل زبان (زبان‌شناسی تکاملی)، گونه‌شناسی زبان، ریخت‌شناسی و مورفوسنتکس است. او یک متخصص برجسته در زمینه های تکامل زبان و نحو زبان ولزی است.

کتاب های مگی تالرمن

Understanding Syntax