پیتر ال کالرو

پیتر ال کالرو

پیتر ال. کالرو (Peter L. Callero) متولد سال 1955، استاد جامعه شناسی در دانشگاه اورگان غربی است. او نویسنده یا نویسنده چندین کتاب است، از جمله اسطوره فردگرایی: چگونه نیروهای اجتماعی زندگی ما را شکل می دهند.

کتاب های پیتر ال کالرو

افسانه فردگرایی