جواد بشری

جواد بشری

دکتر جواد بشری متولد سال 1363، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران می باشد. جواد بشری از پژوهشگران متولد قم اکنون در تهران سکونت دارد. انتشار گاه نامه متون ایرانی از دستاوردهای خوب او است که جای خود را میان پژوهشگران متون کهن باز کرده است.

کتاب های جواد بشری

به یاد ایرج افشار (دفتر اول)