یوآکیم سیلوستر

یوآکیم سیلوستر

پروفسور Silvestre در نظریه اقتصاد خرد تحقیق می کند. مبانی اقتصاد خرد اقتصاد کلان; اقتصاد عمومی؛ اقتصاد محیط زیست. یوآکیم سیلوستر دکترای اقتصاد از  دانشگاه مینه سوتا در سال 1973 را دارد.

کتاب های یوآکیم سیلوستر

اقتصاد خرد عمومی