سمیه لبافی

سمیه لبافی

سمیه لبافی دانش‌آموخته دکتری تخصصی مدیریت رسانه از دانشگاه تهران، استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی اطلاعات، مترجم ایرانی متولد سال 1363 می باشد.

کتاب های سمیه لبافی

هم گرایی رسانه ای