فیلیپه تلس

فیلیپه تلس

فیلیپ تلس، دانشمند علوم سیاسی و استادیار دپارتمان علوم اجتماعی، سیاسی در دانشگاه آویرو، پرتغال است که در آنجا دوره هایی را در زمینه های سیاست عمومی و علوم سیاسی تدریس می کند.

کتاب های فیلیپه تلس