حسین تهرانی

حسین تهرانی

کتاب های حسین تهرانی

مجمع الجزایر


چشم شب


بیست و هشت روز تمام


کشف سوسیس کاری


بریت ماری اینجا بود


مردی به نام اوه


پایان تنهایی


دام گستر


نه فردا نه دیروز


تو نباید بکشی