جوسی ولیما

جوسی ولیما

جوسی ولیما استاد فنلاندی تحقیقات آموزش عالی در گروه آموزش دانشگاه Jyväskylä است. به سمت ریاست پژوهشگاه آموزشی و همزمان به سمت استادی پژوهش های آموزشی منصوب شد.

کتاب های جوسی ولیما

چشم اندازهای فرهنگی آموزش