هادی مرجایی

هادی مرجایی

دکتر سید هادی مرجایی عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی سخنرانی دکتر مریم تقوایی یزدی با عنوان «تحلیلی بر وضعیت دانشگاه پژوهی در ایران (نقاط قوت و ضعف) را در کرسی نظریه پردازی علمی ترویجی نقد می‌کند. 

کتاب های هادی مرجایی

جامعه پذیری دانشگاهی