مهری طیبی نیا

مهری طیبی نیا

دکتر مهری طیبی نیا پژوهشگر، معاونت پژوهشی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، نویسنده ایرانی متولد سال 1355 می باشد.

کتاب های مهری طیبی نیا