مصطفی دیکچ

مصطفی دیکچ

مصطفی دیکچ (Mustafa Dikec) استاد مطالعات شهری در دانشگاه پاریس است و دانشگاه مالمو است. او نویسنده سرزمین های بد جمهوری و فضا، سیاست و زیبایی شناسی است. او هم در پاریس و هم در مالمو زندگی می کند.

کتاب های مصطفی دیکچ

خشم شهری